Uwarunkowania techniczne


Zgodnie z § 137 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.b. magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego.

Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.
W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości, przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3.

W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana, na części lub całości pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika.

Dopuszcza się w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niż 1 m3 pod warunkiem:
1) umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła,
2) oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie,
3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy.
Wanna wychwytująca, o której mowa powyżej, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemożliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym typu dwupłaszczowego.

Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
1) wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę,
2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe.
W magazynie oleju opałowego może być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne.

Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony.

Zgodnie z § 138 r.w.t.b., obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.

Natomiast zgodnie z § 139 r.w.t.b., elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narażone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie, powinny być chronione przed zamarzaniem i mieć, w miejscach tego wymagających, izolację cieplną, zabezpieczającą przed nadmiernymi stratami ciepła.


Zalecenia ogólne magazynowania oleju w kotłowni


Aktualnie najpopularniejsze są zbiorniki z tworzyw sztucznych i magazyny oleju w budynku. W budynku stosuje się wyłącznie bezciśnieniowe zbiorniki zaopatrzone w układ do napełniania, odpowietrzania i czerpania paliwa, stanowiący fabryczne wyposażenie zbiornika.

Zasady ogólne:
1) Przechowywanie powyżej 5000 dm3 musi się odbywać w wydzielonym pomieszczeniu.
2) Pojemność oleju w wydzielonym magazynie może wynosić maksimum 100 m3.
3) Magazyn oleju może się znajdować w podpiwniczeniu lub przyziemiu.
4) Magazyn powinien stanowić wydzieloną strefę pożarową. Przegrody budowlane powinny mieć odporność ogniową min 240 min dla ścian i stropów oraz 120 min dla zamknięć otworów.
5) W pomieszczeniu należy wykonać odpowiednie progi tworzące wannę o pojemności objętości łącznej zbiorników lub w przypadku pojedynczego zbiornika jego całkowitej objętości.
Posadzkę i ściany do wysokości progów należy wykonać z materiałów nienasiąkliwych np. przez zabezpieczenie powłokami ochronnymi. W przypadku zbiorników dwupłaszczowych nie ma konieczności wykonywania wanny wychwytującej.
6) W pomieszczeniu magazynowym nie mogą być montowane przybory sanitarne i kratki ściekowe poza podłączonymi poprzez podejścia zaopatrzone w separatory cieczy palnych.
7) Magazyn powinien posiadać wentylację nawiewno-wywiewną o krotności wymian n = 2-4 w/h.
8) Drzwi muszą być otwierane na zewnątrz, samozamykające się o odporności ogniowej minimum 60 min.
9) Zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz rurociągi z tworzyw sztucznych powinny mieć zapewnione odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej.
10) Temperatura w pomieszczeniu powinna być dodatnia, ale nie zagrażająca wybuchem mieszaniny par oleju z powietrzem w zbiornikach.
11) Odległości zbiornika lub baterii zbiorników od przegród budowlanych od strony czołowej i jednej graniczącej nie powinny być mniejsze niż 40 cm. Odległość od obu pozostałych ścian i między zbiornikami powinny odpowiadać wymaganiom producenta. Odległość zbiorników od stropu powinna wynosić minimum 25 cm.
12) Zbiorniki stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie od wewnątrz i od zewnątrz i powinny być wyposażone w wskaźniki poziomu oleju.
13) Osprzęt zbiorników stanowią:
- przewód do napełniania z końcówką umożliwiającą szczelne podłączenie przewodu cysterny,
- przewód odpowietrzający wyprowadzony 2,5 m nad poziomem terenu w odległości od okna w pionie i poziomie minimum 0,5 m. Najkorzystniejsze jest wyprowadzenie przewodu odpowietrzającego ponad dach budynku i zabezpieczenie wylotu przed opadami,
- ogranicznik nadmiernego wypełnienia,
- układ ssący z zaworem szybko zamykającym,
dla zbiorników stalowych właz umożliwiający kontrolę i czyszczenie.


Dozór Techniczny


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym - dalej u.d.t., pod dozór techniczny podlegają zbiorniki bezciśnieniowe na materiały ciekłe zapalne o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 610C i pojemności powyżej 1 m3.

Po zakupie i posadowieniu zbiornika o pojemności powyżej 2,5 m3 eksploatujący powinien zgłosić zbiornik do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika.

Aby dokonać zgłoszenia zbiornika o pojemności powyżej 2,5m3 do UDT należy przedłożyć dokumentację odbiorczą zbiornika w dwóch egzemplarzach.

W skład dokumentacji wchodzą:
- Wniosek o wykonanie badania technicznego przez UDT
- Poświadczenie wytwórcy zbiornika
- Poświadczenie wykonania próby ciśnieniowej (po wytworzeniu zbiornika - na miejscu u producenta)
- Instrukcję eksploatacji zbiornika dostarczoną przez producenta wraz ze zbiornikiem
- Plan usytuowania zbiornika na działce wraz z oznaczeniem sąsiadujących budynków.

Zgodnie z § 63 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych - dalej r.w.d.t.z.c. Zbiorniki o pojemności do 2,5 m3 objęte są dozorem technicznym uproszczonym, zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m3 do 15 m3 — dozorem technicznym ograniczonym, a zbiorniki o pojemności powyżej 15 m3 — dozorem technicznym pełnym.


Oznakowanie


W pobliżu zbiornika należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem.
Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej,
- strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;

W pobliżu zbiornika należy umieścić znaki zakazujące palenia i używania otwartego ognia.

Zgodnie z § 33 r.w.d.t.z.c. na zbiorniku powinna być zamocowana w miejscu dostępnym trwała i czytelna tabliczka fabryczna, zwana dalej "tabliczka", odporna na korozję´ i działanie czynnika roboczego.

Tabliczka powinna zawierać w szczególności:
1) nazwę lub znak wytwórcy,
2) numer fabryczny,
3) rok produkcji,
4) najwyższe ciśnienie robocze lub napis "bezciśnieniowy",
5) ciśnienie próbne,
6) pojemność,
7) nazwy czynników roboczych, na które zbiornik jest przeznaczony.
 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą między innymi:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.