Odpowiedź

Przepisy nie określają przypadków, w których zespół powypadkowy jest uprawniony do zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego (jeszcze przed jego zatwierdzeniem) w sposób inny niż przez osobisty kontakt. Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest skuteczne zapoznanie poszkodowanego z tą dokumentacją oraz uzyskanie potwierdzenia tego faktu. Forma realizacji powyższego obowiązku jest dobrowolna.

Uzasadnienie

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w.
W myśl § 4 r.u.o.p.w., okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy, który zgodnie z § 7 ust. 1 r.u.o.p.w., niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku jest obowiązany przystąpić do ustalenia jego okoliczności i przyczyn. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku,  zgodnie z § 9 ust. 1 r.u.o.p.w., zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298).
Zgodnie z § 11 ust. 1 r.u.o.p.w., po sporządzeniu protokołu powypadkowego, a przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z jego treścią poszkodowanego. Ma to na celu umożliwienie mu wniesienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół jest obowiązany pouczyć poszkodowanego.
Jeśli poszkodowany przebywa poza zakładem pracy (np. na zwolnieniu lekarskim), zespół powypadkowy związany terminami wynikającymi z r.u.o.p.w. (w szczególności 5-dniowym terminem przekazania pracodawcy protokołu do zatwierdzenia), powinien skontaktować się z poszkodowanym i umówić na dopełnienie tej formalności. Jeżeli doznał on urazów uniemożliwiających przyjazd do zakładu pracy (np. przebywa w szpitalu lub w domu ze złamaną nogą), nie ma przeciwwskazań, aby umówić się z nim i właśnie tam zapoznać z treścią protokołu. Innym rozwiązaniem może być przekazanie protokołu – po uprzednim ustaleniu tego z pracownikiem – jego współpracownikowi, z którym utrzymuje relacje na płaszczyźnie nie tylko służbowej, ale i prywatnej, aby dostarczył, a następnie odebrał podpisany protokół powypadkowy. Na podobnej zasadzie można przekazać protokół członkowi rodziny poszkodowanego, z którym można umówić się np. za pośrednictwem poszkodowanego. Jeżeli z jakiegoś powodu żadne z powyższych rozwiązań nie może zostać wykorzystane (pracownik mieszka w innej, odległej miejscowości, nie ma rodziny, nikt ze współpracowników nie utrzymuje z nim pozasłużbowych relacji itp.), pracodawcy pozostaje skorzystanie z usług firmy kurierskiej, która z dnia na dzień dostarczy dokumenty w każdy rejon kraju, a następnie zwróci je do siedziby pracodawcy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów