W jaki sposób podatnik ma rozliczyć się z tego przychodu?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą rozlicza się poprzez PIT-36L. Za 2016 r. otrzymała także PIT-8C, gdzie w części D wykazano zwrot środków z IKZE. W momencie wpłaty na IKZE nie korzystał z ulgi.

Osoba fizyczna, o której mowa, powinna złożyć zeznanie PIT-36 za 2016 r. z wykazaną kwotą przychodu z tytułu zwrotu środków z IKZE w poz. 85 oraz kosztami uzyskania przychodów (sumą dokonanych wpłat) w poz. 86.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego stanowią tzw. przychody z innych źródeł. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik nie korzystał z ulgi w postaci możliwości odliczenia od dochodu (lub w przypadku podatników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu – od przychodu) wpłat na IKZE (zob. przykładowo art. 26 ust. 1 pkt 2b i art. 30c ust. 2 u.p.d.o.f.).

 [-DOKUMENT_HTML-]

Przychody takie opodatkowane są na zasadach ogólnych, gdyż opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% opodatkowane są tylko kwoty wypłat z IKZE (zob. art. 30 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f.). Oznacza to, że osoba fizyczna, o której mowa, jest obowiązana do samodzielnego opodatkowania uzyskanego z tytułu zwrotu środków z IKZE przychodu. W tym celu osoba ta powinna złożyć zeznanie PIT-36 za 2016 r. z wykazaną kwotą tego przychodu w poz. 85 oraz kosztami uzyskania przychodów (sumą dokonanych wpłat) w poz. 86. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2015 r., IBPB-2-1/4511-117/15/ASz, w której czytamy, że "kwota otrzymanego zwrotu (kwota wynikająca z informacji PIT-8C) winna zostać wykazana w zeznaniu jako przychód, a kwota dokonanych wpłat, tj. wartość składek podstawowych jako koszt jego uzyskania. W efekcie; przy tak przedstawionym stanie faktycznym wartość składek podstawowych zgromadzonych na IKE nie podlega opodatkowaniu po zwrocie z IKZE, gdyż zwrócona kwota będzie pomniejszona – jako koszt uzyskania przychodu – o wartość tych składek".

Powyższemu nie będzie towarzyszył obowiązek powiększenia dochodu o kwotę odliczonych od dochodu wpłat na IKZE (na podstawie art. 45 ust. 3a u.p.d.o.f.). Jak bowiem wynika z treści pytania, podatnik, o którym mowa, z możliwości tej nie skorzystał.