Czy zawierając umowę o pracę z pracownikiem, który będzie pracował w akordzie, wystarczy wpisać w umowie wynagrodzenie: akordowe wg obowiązujących stawek akordowych?
Zawierając umowę o pracę z pracownikiem, który będzie pracował wynagradzany akordowo, wystarczy wpisać w umowie "wynagrodzenie akordowe wg obowiązujących stawek akordowych", pod warunkiem, że z obowiązującego u Państwa regulaminu wynagradzania lub innego aktu wewnątrzzakładowego wynikają ww. stawki. Jeśli nie, wówczas w umowie o pracę należy wpisać również stawki.
Zgodnie z art. 29 k.p. umowa o pracę określać powinna strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
rodzaj pracy;
miejsce wykonywania pracy;
wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
wymiar czasu pracy;
termin rozpoczęcia pracy.
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków (poprzez podpisanie umowy o pracę albo poinformowanie pracownika pismem o zawarciu umowy, jej rodzaju, warunkach oraz o stronach umowy o pracę).
Określenie rodzaju wykonywanej pracy jest ważne, bowiem na tej podstawie pracodawca będzie mógł wydawać pracownikowi polecenia służbowe.
Wynagrodzenie za pracę powinno być podane według zasad wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy. W zasadzie wystarczy podanie stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego, bez żadnych dodatkowych informacji. Informacja taka może być jednak rozbudowana o premie zależne od efektów pracy, odrębne stawki za nadgodziny i pracę w święta itp. Nie warto w umowie o pracę uwzględniać premii uznaniowej, bowiem jej przyznanie i tak zależy od uznania pracodawcy i zawarcie takiej informacji w umowie o pracę nie wiąże stron. Oznacza to, iż w sytuacji, jeśli regulamin wynagradzania nie określa stawek akordu, winny być one uwzględnione w umowie o pracę.