W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 15 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, podczas którego analizowano zagrożenia wypadkowe w budownictwie oraz działania inspekcji pracy w tym sektorze gospodarki w roku bieżącym i plany na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Zbigniew Janowski, witając zebranych, podkreślił, że Rada Ochrony Pracy przyjęła właśnie stanowisko w sprawie eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie, a wnioski zawarte w stanowisku korespondują z wnioskami Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Przewodniczący mówił też o potrzebie kompleksowego opracowania informacji o wszystkich działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budownictwie, co ułatwi rozpoznanie stanu faktycznego i wpłynie na poprawę sytuacji.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zwróciła między innymi szczególną uwagę na rolę partnerów społecznych we wspólnej trosce o bezpieczeństwo pracy w budownictwie, podkreśliła potrzebę włączania innych instytucji do pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W dalszej części posiedzenia Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, mówił o eliminowaniu zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Podkreślał, że proces eliminowania zagrożeń w branży budowlanej ma szczególne znaczenie ze względu na wciąż wysokie ryzyko utraty życia lub zdrowia podczas pracy na budowach. Wprawdzie statystyki wskazują, że od kilku lat ryzyko to stale się zmniejsza, jednak problem nadal pozostaje poważny. Działania inspekcji pracy mają charakter stały, długofalowy, oparty na zadaniach prewencyjno-kontrolnych oraz na współpracy z kluczowymi w tej branży partnerami, aby w jak największym stopniu wpływać na właściwe zachowania pracodawców, przedsiębiorców i osób pracujących na budowach.

Krzysztof Kowalik omówił również działania Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. W związku z tym, że w rozporządzeniu tym nie określono, jakie informacje powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót, co rodzi podczas kontroli wątpliwości, czy przedstawione przez wykonawców instrukcje zostały prawidłowo sporządzone, inspekcja pracy wystąpiła z wnioskiem do właściwego ministra o dokonanie zmian doprecyzowujących przepisy w zakresie IBWR.

Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk przedstawił działalność informacyjno-edukacyjną w budownictwie w 2015 r. oraz plany na 2016 r. Zwrócił uwagę, iż plan na rok 2015 zakłada nie tylko przeprowadzenie 88 tysięcy kontroli, lecz także skierowanie do ponad 150 tysięcy podmiotów zaproszeń do udziału w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych. Ponad 18 tysięcy podmiotów z branży budowlanej skorzystało z zaproszeń i oferty PIP. Wśród wielu działań były między innymi szkolenia, których w br. przeprowadzono 241 dla 4425 uczestników, w tym pracodawców, pracowników, uczniów i studentów oraz pracowników służb bhp. Dyrektor podkreślił, że działalność prewencyjno-promocyjna jest dobrze przyjmowana przez środowisko budowlane.

W dyskusji po wystąpieniach członkowie Rady mówili między innymi o potrzebie uczenia o bezpieczeństwie pracy już na etapie szkoły, o ulgach dla pracodawców, którzy szkolą uczniów, a także o poszerzaniu kręgu firm i osób, które działają na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie, aby doprowadzić do sytuacji, w której dbanie o bezpieczeństwo pracy będzie działaniem oczywistym i codziennym.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Marek Tenczyński, członek Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych Związku Rzemiosła Polskiego oraz Robert Chudzik, wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji, Urzędu Dozoru Technicznego.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 18 grudnia 2015 r.