Zgodnie z art. 1519a § 1 k.p. praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Zakaz pracy w dni ustawowo wolne od pracy dotyczy pracowników, a więc osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę. Ograniczeniem tym nie są objęci m.in. właściciele tych placówek, a także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc np. zleceniobiorcy.

Praca w święta dozwolona jest natomiast np. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (np. aptekach i stacjach benzynowych) oraz w transporcie czy w komunikacji.