Wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba kieruje do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Do wniosku dołącza się:
• dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie;
• kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w Państwowej Straży Pożarnej;
• wykaz opracowań lub publikacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanych w związku z dotychczasową działalnością.
Rozpatrywaniem wniosku zajmuje się Komisja do Spraw Rzeczoznawców Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałych członków Komisji, w liczbie co najmniej 5 osób, w tym zastępcę przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek przewodniczącego Komisji.
Osoby, które złożyły wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, są powiadamiane o terminie egzaminu co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem Komisja, co najmniej raz w roku, dokonuje oceny przygotowania zawodowego kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawcy na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu.