Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt nowelizacji ustawy o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). Proponowane przez Komisję zmiany mają na celu umożliwienie pracownikom urzędów

pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta, a zwłaszcza kobietom sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi opieki oraz opiekujących się dziećmi do lat 8. Urzędnik będzie mógł pracować w tzw. równoważnym systemie czasu pracy wyrażeniu pisemnej zgody

Z nowego rozwiązania nie będą mogły w dalszym ciągu skorzystać kobiety w ciąży nawet po wyrażeniu przez nie zgody. Zatem, jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mogli zdecydować, czy chcą dłużej pracować.

Z podobnych rozwiązań korzystają pracownicy służby publicznej, pracownicy samorządów czy pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, a proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie spójności systemu.

W obecnym stanie prawnym urzędnicy państwowi mogą być zatrudniani w tzw. równoważnym systemie czasu pracy, czyli w warunkach wydłużenia dobowej normy czasu pracy w niektórych dniach oraz poza normalnymi godzinami pracy, w porze nocnej, a także w niedziele i święta. Wymienione uprawnienia nie przysługują kobietom w ciąży, kobietom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 8 oraz do innych przypadków określonych w odrębnych przepisach. Obowiązujący zakaz ma charakter bezwzględnie obowiązujący, w przeciwieństwie do pragmatyk służbowych, które przewidują możliwość zniesienia zakazu po ówczesnym wyrażeniu zgody urzędnika.

Zmiana dotychczasowego stanu jest podyktowana koniecznością respektowania konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu znajdującej również wyraz w przepisach prawa pracy, które nakazują jednakowe traktowanie rodziców (opiekunów) dziecka w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy, w związku z tym że posłowie nie zgłosili poprawek, projekt trafi do drugiego czytania.

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 

Źródło: www.sejm.gov.pl