Od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli świadcząc pracę lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Sesja zorganizowana została w intencji upamiętnienia ofiar tragicznych zdarzeń związanych z pracą. Połączona była z konferencją poświęconą identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zwracając się do uczestników spotkania główny inspektor pracy Roman Giedrojć stwierdził, że jakkolwiek odnotowane w statystyce GUS zmniejszanie się liczby wypadków budzi nadzieję na dalszą poprawę, to nie wolno zapominać, że dane te nie obejmują wielu zdarzeń wypadkowych, którym ulegają osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o świadczenie usług.

Jak zaakcentował główny inspektor pracy, tylko w roku ubiegłym inspektorzy pracy zlikwidowali bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia 67 tys. zatrudnionych. Zaznaczył przy tym, że zakłady, w których występuje silne przedstawicielstwo związkowe, charakteryzują się niższym odsetkiem śmiertelności i obrażeń wśród pracowników. Także w zakresie prawnej ochrony pracy inspektorzy pracy stwierdzają tam zdecydowanie mniej nieprawidłowości.

Szef PIP uczcił także pamięć rolników, którzy zginęli podczas pracy w swych gospodarstwach rolnych. W roku ubiegłym zdarzyły się 83 takie wypadki ze skutkiem śmiertelnym. PIP – w ramach swoich ustawowych możliwości - dokłada usilnych starań, by nie dopuszczać do takich zdarzeń.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówiła o szczególnym znaczeniu ochrony zdrowia pracujących w strategii swojego resortu. Poinformowała, że trwają prace nad reorganizacją całego systemu ochrony zdrowia, która ma objąć również sferę zdrowia zatrudnionych. Planowana jest reorganizacja służb odpowiadających za profilaktykę, leczenie i rehabilitację osób, które uległy wypadkom przy pracy. Zapowiedziała, że wnioski z konferencji będą szczegółowo analizowane przez resort zdrowia.

Wiceminister zapewnił, że rząd podejmuje intensywne działania dla poprawy stanu bhp. Jednym z nich jest realizacja ustanowionego na wniosek ministra pracy programu wieloletniego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Program powinien doprowadzić do obniżenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

„Koszty wypadków przy pracy ponoszone są przede wszystkim przez pracownika i jego rodzinę, ale także przez pracodawcę i społeczeństwo. Wiążą się one z pogorszeniem lub utratą zdrowia, leczeniem, rehabilitacją, niższą wydajnością i jakością wykonywanej pracy, a także wypłatą świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego” – powiedziała w czasie sesji Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poinformowała, że w ubiegłym roku ZUS wypłacił ponad 5 mld zł świadczeń rentowych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wyniosły 300 mln zł.

Zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy prof. Danuta Koradecka zwróciła uwagę, że tematem wiodącym obchodów 28 kwietnia w tym roku, określonym przez Międzynarodową Organizację Pracy, jest: „Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących bezpieczeństwa pracy”. W wielu krajach statystyki dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych są niedoszacowane, niespójne i niedostatecznie szczegółowe. Ramy prawne dotyczące ich zbierania nie obejmują na przykład wszystkich pracodawców, pracowników oraz sektorów gospodarki. Tymczasem rzetelne i pełne dane na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych są niezbędną podstawą do rozpoznania zagrożeń w miejscu pracy i opracowywania skutecznych metod ich eliminacji lub zmniejszania.

Uczestnicy sesji w przyjętym apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o czynne wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. Uznali za niezbędne zmiany legislacyjne mające na celu poprawę jakości obowiązujących dziś przepisów prawa pracy, także w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno to dotyczyć zwłaszcza tych rozwiązań ustawowych, które zawierają liczne luki prawne i budzą wątpliwości interpretacyjne, co jest przyczyną wielu stwierdzanych przez inspektorów pracy nieprawidłowości. Zaapelowali również o podjęcie prac legislacyjnych wprowadzających obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, niezależnie od podstawy jej świadczenia.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z 4.05.2017 r.