Odpowiedź: urlop zaległy za 2013 r. powinien zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie: zasady wykorzystania tzw. urlopu zaległego reguluje art. 168 k.p. W brzmieniu obecnie obowiązującym przewiduje on, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Przepis ten został jednak znowelizowany i na mocy art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) od dnia 1 stycznia 2012 r. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p.