Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych w przypadku równoległego zatrudnienia

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do stażu warunkującego zarówno nabycie prawa, jak i wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia pracownika w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Przedstawione powyżej rozwiązanie jest korzystne dla pracowników pracujących jednocześnie na dwóch lub więcej etatach. Podstawową korzyścią dla pracownika w tym zakresie jest możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego, zarówno u podstawowego jak i dodatkowego pracodawcy. Tak więc pracownik może także przebywać na urlopie u obydwu (lub więcej) pracodawców w tym samym czasie ale wydaje się, że może również przebywać na urlopie u jednego pracodawcy natomiast u drugiego świadczyć pracę.
Inną korzyścią dla pracownika jest również nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego u pierwszego pracodawcy, z którym został nawiązany stosunek pracy. Tak więc w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony równolegle u kilku pracodawców prawo do pierwszego urlopu nabywa u pracodawcy, z którym stosunek pracy został nawiązany najwcześniej. W tej sytuacji niewątpliwą korzyścią dla pracownika jest fakt, iż przy równoległym zatrudnieniu u pozostałych pracodawców w następnym roku kalendarzowym ma już prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
Jak już wspomniałam powyżej, zasada wliczania do stażu pracy, wymaganego do nabycia prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego, okresów poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy ma zastosowanie do wszystkich pracowników podejmujących pracę na kilku etatach równocześnie. Należy jednak pamiętać, iż zawsze wliczeniu podlega okres niezakończonego zatrudnienia ale przy uwzględnieniu zasady nie podwajania tych okresów.
 
Sposób informowania pracodawcy o pozostawaniu pracownika w równoległym zatrudnieniu
Z uwagi na brak uregulowań prawnych pewne wątpliwości budzi kwestia przekazywania informacji pomiędzy pracodawcami, o tym iż pracownik pozostaje równolegle w niezakończonym stosunku pracy u innych pracodawców.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie m.in. informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Można wnioskować, iż dotyczy to zarówno poprzednich i niezakończonych okresów zatrudnienia, co do których pracownik powinien złożyć oświadczenie.
Warto zwrócić uwagę, iż złożenie oświadczenia jest korzystne dla samego pracownika, gdyż poza tym, że będzie korzystał z urlopu u każdego pracodawcy, to również w sytuacji pierwszego urlopu nabędzie prawo do urlopu u pierwszego pracodawcy a u kolejnych będzie już korzystał z kolejnych urlopów.
 
Odpoczynek w przypadku równoległego zatrudnienia
Analizując kwestie związane z urlopem wypoczynkowym w przypadku równoległego zatrudnienia warto zastanowić się jak fakt równoczesnego zatrudnienia wpływa na prawo pracownika do odpoczynku, które przecież nierozerwalnie jest związane z urlopem wypoczynkowym.
Jak zostało podkreślone wcześniej podejmowanie pracy równolegle oznacza, iż pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego odrębnie u każdego pracodawcy. Tak więc można założyć, iż pracownik będzie miał nawet kilkadziesiąt dni urlopu wypoczynkowego. Warto się zatem zastanowić jak faktycznie będzie wyglądał odpoczynek pracownika w takiej sytuacji? Czy urlop u jednego pracodawcy oznacza, iż pracownik u drugiego pracodawcy może świadczyć pracę? Niestety przepisy prawa pracy nie regulują przedstawionej kwestii a zatem wydaje się, iż można dopuścić sytuację, iż pracownik wypoczywa u jednego pracodawcy a u drugiego pracuje.
Choć przedstawione rozwiązanie wydaje się prawidłowe, warto pamiętać, iż podstawowym celem urlopu wypoczynkowego jest odpoczynek pracownika po okresie wytężonej pracy. W tej sytuacji powstaje swego rodzaju ułomność polegająca na tym, że odpoczynek jest mieszany ze świadczeniem pracy.
Podsumowując należy jeszcze wspomnieć o pewnych grupach pracowników, które mają zagwarantowane prawo do odpoczynku nawet w przypadku równoległego zatrudnienia. Jedną z najbardziej popularnych grup zawodowych w tym zakresie są kierowcy; inną choć zdecydowanie mniej liczną - pracownicy młodociani.