Odpowiedź:

Urlop wychowawczy zawsze należy wykazać w świadectwie pracy. Jedynie urlop ojcowski i rodzicielski wykazujemy tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z 30.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 2292) – dalej r.ś.p. pracodawca wskazuje wykorzystany urlop wychowawczy (ust. 5 w pkt 5 świadectwa pracy).

Przykładowy sposób wypełnienia świadectwa pracy w tym zakresie:

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie np. 186 § 2 kodeksu pracy

w wymiarze np. 35 miesięcy w okresie 1.01.2014 do 30 listopada 2016 r. w np. 1  części.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy, pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Małgorzata Skibińska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty - Doradztwo kadrowe

Odpowiedzi udzielono 6.02.2017 r.