1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

\\\\\\
\

Uwaga!

\

Urlop ojcowski jest uprawnieniem przysługującym ojcom posiadającym status pracownika. Tak więc nie mają do niego prawa ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też prowadzący działalność gospodarczą nawet jeśli z tego tytułu są objęci ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa.

\
\

Uwaga!

\

Pracownik opiekujący się dzieckiem będzie mógł skorzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu, obejmującego również soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni.

\

Zobacz wzór:

Wniosek o udzielenie pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części

\\\
\

Pamiętaj!

\

Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą. Każdy ojciec prowadzący działalność gospodarczą, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego.

\

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu. Należy jednak pamiętać, iż prawo do urlopu ojcowskiego a co z tym związane do zasiłku macierzyńskiego przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ojciec dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca musi więc opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

\

Za okres urlopu ojcowskiego, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek, który jest wypłacany w kwocie 100% podstawy wymiaru. Drugą korzyścią wynikającą ze skorzystania z urlopu ojcowskiego jest obniżenie należnych składek ZUS za cały 14-dniowy okres przebywania na urlopie. Składki ZUS w sytuacji przebywania na 14-dniowym urlopie ojcowskim należy więc opłacić nie za cały miesiąc, a tylko za pozostałe 16 dni miesiąca.

\


1. Czy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego - wiek dziecka

Pracodawca po otrzymaniu wniosku pracownika o urlop ojcowski powinien zweryfikować czy pracownik jest uprawniony do urlopu oraz sprawdzić, czy wniosek został złożony w wymaganym terminie.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W przypadku gdy dziecko ukończyło 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka ukończy dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, ukończy 10 roku życia wówczas pracownik - ojciec wychowujący dziecko nie ma prawa do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni.

Należy zwrócić uwagę, iż w tej sytuacji jest możliwe wykorzystanie jednego tygodnia urlopu macierzyńskiego oczywiście przy spełnieniu wyżej wskazanych przesłanek.

Przykład

Pracownik ojciec 23-miesięcznego dziecka złożył w dniu 7 stycznia 2016 r. wniosek o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 15 stycznia 2016 r. (w dniu 22 stycznia dziecko kończy 24 miesiące życia). Pracownik nie korzystał wcześniej z urlopu ojcowskiego. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 22 stycznia 2016 r.

W przypadku gdy dziecko ukończyło 24 miesiąca życia, pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego. Pracodawca informuje pracownika o odmowie udzielenia urlopu ojcowskiego z uwagi na fakt, iż dziecko pracownika ukończyło 24 miesiąc życia, tym samym uprawnienie do urlopu ojcowskiego wygasło.

2. Termin złożenia wniosku

Pracodawca po otrzymaniu wniosku pracownika o urlop ojcowski powinien zweryfikować czy pracownik jest uprawniony do urlopu oraz sprawdzić, czy wniosek został złożony w wymaganym terminie.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Przykład

Pracownik - ojciec 20-miesięcznego dziecka w dniu 4 stycznia 2016 r. złożył wniosek o urlop ojcowski od dnia 11 stycznia w wymiarze 1 tygodnia. Jednocześnie pracownik wypełnił drugi wniosek, w którym wnioskuje o kolejny tydzień urlopu ojcowskiego od dnia 1 lutego do 7 lutego 2016.

Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego w terminach i wymiarach wskazanych przez pracownika.

\\\
\

Ważne!

\

Pracodawca nie może odrzucić wniosku o urlop ojcowski złożonego co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

\

W przypadku gdy wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu ojcowskiego nie później niż z upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przykład

Pracownik ojciec 1,5 rocznego dziecka złożył w dniu 7 stycznia 2016 r. wniosek o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 11 stycznia 2016 r. Pracownik nie korzystał wcześniej z urlopu ojcowskiego.

Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu od dnia 15 stycznia 2016 r. z zachowaniem 7-dniowego terminu.

3. Udzielenie urlopu ojcowskiego

Pracodawca zarówno w przypadku gdy pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, jak również gdy wniosek został złożony w terminie krótszym niż 7dni, jest zobowiązany udzielić urlopu. Jedynie w przypadku niezachowania terminu przez pracownika konsekwencją będzie późniejsze niż wnioskowane udzielenie urlopu ojcowskiego.

Pracownik powinien zostać poinformowany przez pracodawcę o udzieleniu urlopu ojcowskiego oraz terminie jego udzielania.