Osoba bezrobotna skierowana na staż lub w celu odbycia przygotowania zawodowego ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

 

Od 1 listopada 2005 r. od kiedy znowelizowano w tym zakresie przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) - art. 53 ust. 7, nie ma już wątpliwości, że chodzi o dni kalendarzowe. Oznacza to, że 2 dni wolnych udziela się na wniosek osoby bezrobotnej dopiero po 30 dniach kalendarzowych odbytego stażu lub przygotowania zawodowego. Jeżeli staż rozpoczął się 2 października, to dni wolnych można udzielić dopiero od 1 listopada, kolejnych po odbyciu następnych 30 dni stażu. Za udzielone dni wolne osobie bezrobotnej przysługuje stypendium.
Dni wolnych pracodawca udziela wyłącznie na wniosek osoby bezrobotnej. Bez takiego wniosku pracodawca nie ma obowiązku udzielania dni wolnych. Jeżeli jednak osoba bezrobotna złoży wniosek o udzielenie wolnego pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć ten wniosek pozytywnie.
Proszę pamiętać, że dni wolne dla stażysty nie są urlopem wypoczynkowym i nie odnoszą się do nich przepisy kodeku pracy o urlopach wypoczynkowych. Wobec tego niewykorzystane przepadają, a także nie należy się za nie ekwiwalent.

Urlop na stażu

Osoba bezrobotna skierowana na staż lub w celu odbycia przygotowania zawodowego ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Oznacza to, że 2 dni wolnych udziela się na wniosek osoby bezrobotnej dopiero po 30 dniach kalendarzowych odbytego stażu lub przygotowania zawodowego. Jeżeli staż rozpoczął się 2 października, to dni wolnych można udzielić dopiero od 1 listopada, czyli w praktyce od 2 listopada br. (1 listopada to święto) - kolejnych sukcesywnie po odbyciu następnych 30 dni stażu. Za dni wolne uważa się dni robocze.
Wolnych dni się nie sumuje, tylko można je udzielić na wniosek osoby bezrobotnej po każdych 30 dniach stażu w liczbie 2 dni wolnych. Tej stażystce z tytułu stażu w Państwa firmie będzie się więc należało w sumie 6 dni wolnych nabywanych sukcesywnie za każde 30 dni stażu (od października do 3 stycznia). Proszę pamiętać, że stażystka powinna wystąpić z wnioskiem o udzielenie jej 2 dni wolnych za każde 30 dni odbytego stażu, gdyż dni wolnych pracodawca udziela wyłącznie na wniosek osoby bezrobotnej.