Przy stanowieniu układów zbiorowych strony nie mogą wprowadzić do układu zbiorowego pracy postanowień mniej korzystnych od zawartych w przepisach powszechnie obowiązujących, takich jak Kodeks pracy i inne ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Powstaje wobec tego pytanie, czy do układów zbiorowych pracy mogą być wprowadzane np. postanowienia ograniczające obowiązki pracownika w zakresie bhp? Może się wydawać, że ograniczenie obowiązków jest dla pracownika korzystniejsze. Należy jednak pamiętać, że obowiązki pracownika ustanowione zostały w celu zapewnienia właśnie jemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a zatem każde ograniczenie nałożonych na niego obowiązków, de facto działałoby na niekorzyść pracownika, powodując ograniczenie jego ochrony. W układach zbiorowych pracy na pracowników nie mogą być również nakładane dodatkowe obowiązki, gdyż mogą być ustanawiane jedynie w drodze przepisów powszechnie obowiązujących.

Z przepisów działu XI k.p., w którym uregulowane zostały sprawy dotyczące porozumień zbiorowych, nie zostały wyłączone sprawy z zakresu bhp, co umożliwia regulowanie tych spraw w układach zbiorowych pracy.

Do najczęściej występujących w układach zbiorowych pracy uregulowań z zakresu bhp zaliczyć można:
– dodatkowe przywileje zdrowotne;
– dodatkowe urlopy dla pracowników pracujących w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz skrócenie dobowego wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w takich warunkach;
– rekompensaty finansowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych.

Dodajmy, iż Kodeks pracy wyklucza zawieranie układów zbiorowych pracy dla:
1) członków korpusu służby cywilnej;
2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania;
3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w: urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gminy, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz sędziów i prokuratorów.