TK po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie orzekł, że na normatywną treść art. 66 ust. 1 Konstytucji składa się prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uprawnionym jest każdy wykonawca szeroko rozumianej pracy, a nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przysługuje więc również funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Celnej. Prawo to powinno zostać określone w hierarchicznym, zamkniętym systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Konstytucji.

Czytaj: Mundurowi znowu zaczną chorować?

W sprawie podstawowe znaczenie miała kontrola zaskarżonych przepisów przez pryzmat zasady wyłączności ustawy. Ustawodawca nie wypełnił wyrażonego w art. 66 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji obowiązku ustawowego określenia sposobu realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy respektowaniu istoty tego prawa oraz określenia obowiązków pracodawcy. TK uznał za niedopuszczalne w szczególności przekazywanie do unormowania w drodze zarządzeń, czyli aktów prawa wewnętrznego, kwestii, które w świetle Konstytucji powinny być zawarte w ustawie.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Trybunał dodał, że art. 66 ust. 1 konstytucji przewiduje szeroki zakres swobody dla ustawodawcy, co powoduje, że może on w zaskarżonych ustawach np. uregulować kwestie specyficzne dla służb, a w pozostałym zakresie odesłać do działu dziesiątego Kodeksu pracy. Dotyczy to też określenia, jaka materia zostanie uregulowana w ustawie, a jaka w rozporządzeniu.

TK odroczył utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów na okres 12 miesięcy, dając ustawodawcy czas na zmianę przepisów, by nie pozbawiać funkcjonariuszy prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków służby. 

Źródło: www.trybunal.gov.pl