TK: KRUS może potrącić zaległe składki z zasiłku chorobowego
\

Uprawnienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania z wypłacanych zasiłków chorobowych składek na ubezpieczenie społeczne są zgodne z konstytucją - uznał 31 lipca br. Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 50 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie, w jakim uprawnia Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania z wypłacanych zasiłków chorobowych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że rozwiązanie zawarte w zaskarżonym przepisie zmierza do wyważenia interesu publicznego z interesem jednostkowym ubezpieczonego i jest spójne z podstawową zasadą ubezpieczeń społecznych, jaką jest zasada wzajemności. Zdaniem Trybunału, ustawodawca może uzależnić przyznanie uprawnienia do świadczenia z zabezpieczenia społecznego od uiszczania składki na to ubezpieczenie. Podkreślił, że osoby, których zasiłek chorobowy objęty jest potrąceniem, mogą w pełni korzystać z przysługujących im możliwości starania się o świadczenia z pomocy społecznej.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił ponadto, że z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której rolnicy nieodprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne nie ponosiliby konsekwencji swoich decyzji. Ustawodawca przewiduje środki ochrony rolnika znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. w postaci ulg w spłacie zadłużenia lub jego umorzenia w całości lub części), co chronić może go przed potrąceniem z przysługującego mu zasiłku chorobowego zaległych składek na ubezpieczenie.

Wyrok TK z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. akt SK 28/13

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 1 sierpnia 2014 r.