Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. poz. 482), wyjąwszy § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego.