Opublikowany 18 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dz. U. poz. 1485).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.