W dniu 2 marca w załączniku do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 262).

Opublikowany 2 marca jednolity tekst rozporządzenia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 1202).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Ewa Saj