Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie, w której Krzysztof Ś. wystąpił do PFRON o udostępnienie kserokopii trzech wniosków przesłanych przez inne podmioty na IX konkurs zorganizowany przez fundusz na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie PFRON przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, do zlecania zadań z tego zakresu należy stosować odpowiednio przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta stanowi, że w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych od dnia wpływu oferty zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym też terminie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Krzysztof Ś. wystąpił o ujawnienie dokumentów powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniał, że wnioski te mają taki charakter, ponieważ są dokumentami, na podstawie których PFRON dysponuje majątkiem publicznym.
Prezes PFRON jednak odmówił udostępnienia dokumentów beneficjentów, bo uznał że prawo do informacji publicznej ograniczone jest przez tajemnicę firmy. I w tym wypadku doszłoby do tego, gdyby ujawnił wnioski podmiotów startujących w konkursie o zlecenie realizacji zadań w trybie art. 36 ustawy. PFRON argumentował ponadto, że sama procedura konkursowa nie przewiduje ujawnianie zawartości wniosków beneficjentów. Biuletyn Informacji Publicznej zawiera komunikaty o konkursach, ale wnioski nie są w nim zamieszczane, bo nie pochodzą od organu administracji publicznej. Są to projekty indywidualne, autorskie i z tego powodu tez nie można ich traktować jako informacji publicznej.
Sąd rozpatrując sprawę uznał, że w konkursach organizowanych przez PFRON powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym stało się jasne, że wnioski beneficjentów o dofinansowanie przez PFRON zadań, o których mowa w art. 36, są co do zasady informacją publiczną, ponieważ składają je podmioty ubiegające się o środki publiczne, a zgodnie z ustawą o wolontariacie powinny zostać upublicznione. Nie oznacza to jednak, że mogą być udostępnione publicznie wraz z szerokim spektrum informacji. Wystarczy, że na stronie BIP znajdzie się wykaz nadesłanych wniosków. Natomiast zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do jej uzyskania może być ograniczone ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych, np. tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli więc wnioski zawierają chronione informacje, prezes PFRON powinien wydać decyzję o odmowie ich udostępnienia.

W nieprawomocnym wyroku WSA zobowiązał prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do rozpatrzenia w terminie 14 dni wniosku o udostępnienie informacji publicznej (II SAB/Wa 413/11).