Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Rolą pracodawcy, której źródłem jest art. 207 par. 2 k.p., jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Konkretyzacją kodeksowych obowiązków pracodawcy w zakresie udzielania pracownikom pierwszej pomocy są przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP. Zgodnie z paragrafem 44 ust. 1 r.b.h.p obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne. Ponadto rolą pracodawcy jest zapewnienie apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Czytaj też: Leki z ulgą w PIT, ale suplementy już nie zawsze >

Leki przeciwbólowe to nie woda czy posiłki profilaktyczne

Każdy z pracowników w miejscu i czasie pracy powinien wykazywać gotowość do realizacji swojego zakresu czynności. Gotowość ta może zostać zakłócona przez różne sytuacje - niezależne od pracownika leżące po stronie pracodawcy (przykładowo awaria maszyny), jak również sytuacje wynikające z siły wyższej, związane bezpośrednio z pracownikiem - przykładem mogą być dolegliwości bólowe, które mogą znacząco obniżać zdolność i gotowość pracownika do wykonywania obowiązków. Pytanie, czy w sytuacji, gdy pracownik informuje pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego o dolegliwościach bólowych - istnieje możliwość wydania przez pracodawcę leków przeciwbólowych - w celu złagodzenia dolegliwości i umożliwienia pracownikowi kontynuowania pracy. Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy zauważyć, że leki przeciwbólowe, nawet te, które można kupić bez recepty - to nie woda czy posiłki profilaktyczne, które zapewniane są przez pracodawców zgodnie z przepisami prawa pracy. Żaden przepis z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy nie daje bezpośrednich podstaw do wydawania pracownikom przez pracodawcę leków przeciwbólowych czy chociażby suplementów diety o podobnym działaniu. Nie można wykluczyć, iż poszczególni pracownicy mogą być przykładowo uczuleni na dane składniki środków przeciwbólowych (nawet o tym nie wiedząc). Bardzo problematyczną może okazać się sytuacja, w której pracodawca w dobrej wierze wydał pracownikowi środek przeciwbólowy - a pracownik po zażyciu doświadczył groźnego dla zdrowia i życia działania niepożądanego.

 

Przydatna opinia lekarza dotycząca wyposażenia apteczek w środki przeciwbólowe

W sytuacji gdy intencją pracodawcy jest wyposażenie apteczek lub punktów pierwszej pomocy w powszechnie dostępne środki przeciwbólowe (uwzględniając, iż zawartość apteczek nie jest w przepisach r.b.h.p uregulowana), niezbędne jest poczynienie konsultacji z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami - dla dobra pracodawcy dla celów dowodowych warto uzyskać od lekarza pisemną opinię w sprawie możliwości (lub braku możliwości) wyposażenia apteczek w środki przeciwbólowe. Taka dodatkowa opinia może okazać się istotna w przypadku kontroli systemu udzielania pierwszej pomocy realizowanej przez inspektora pracy.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Kadry:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - POBIERZ WZÓR >

Co należy zrobić z odpadami z apteczki? >