W projekcie nowelizacji kodeksu pracy z 22 marca pojawiły się zmiany w urlopach macierzyńskich. Adresowane są do matek, które urodzą dziecko 18 marca 2013 r. i później. Propozycje nie obejmą zatem pań, które urodzą dziecko przed tą datą. Projekt zawiera propozycję nowelizacji nie tylko kodeksu pracy, ale także ustaw: o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o systemie ubezpieczeń społecznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o Służbie Celnej.

Zmiany mają umożliwić obojgu rodzicom skorzystanie z nowego płatnego rocznego urlopu rodzicielskiego, który ma przysługiwać na dziecko. Jeśli przy jednym porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko, wówczas urlop będzie odpowiednio dłuższy. Zmiany dotkną również urlopu macierzyńskiego. Rząd chce określenia maksymalnego wymiaru tego urlopu, który można wykorzystać przed porodem na poziomie 6 tygodni. W projekcie proponuje się nie wprowadzać zmian w obecnych przepisach o urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego. Projektowana nowelizacja ma umożliwić opiekę nad dzieckiem podczas pierwszego roku jego życia poprzez przyznaniu pracownicy-matce dziecka i pracownikowi-ojcu dziecka możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowego urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie w razie urodzenia jednego dziecka, a przy porodzie mnogim od 65 do 71 tygodni.
Projekt zakłada możliwość korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego tylko bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dodatkowy urlop macierzyński mógłby być wykorzystywany jednorazowo lub w częściach, nie więcej niż dwóch, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Takie zasady wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego zapewnią możliwość sprawowania nieprzerwanej opieki nad małym dzieckiem łącznie przez 26 tygodni: obejmujący urlop macierzyński w podstawowym i dodatkowym wymiarze, a w przypadku porodów mnogich – przez łączny okres od 39 do 45 tygodni, także obejmujący urlop macierzyński w podstawowym i dodatkowym wymiarze.

Zaproponowano nowe przepisy dotyczące świadczeń za czas opieki nad dzieckiem. Podczas urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński. Jego miesięczna stawka wyniesie 60% podstawy wymiaru. Natomiast zasiłek macierzyński w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu dodatkowego wyniesie 100% podstawy wymiaru. Na zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru będzie mogła liczyć pracownica, która terminowo wystąpi o wypłatę zasiłku za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.