Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Transportu Kolejowego spotkali się 21 i 22 maja 2015 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP na wspólnym szkoleniu i wymianie doświadczeń w ramach realizacji wiążącego obydwie instytucje porozumienia o współpracy.

Spotkanie szkoleniowe otworzyli: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor ośrodka szkolenia Janusz Krasoń oraz wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

Tematyka szkolenia była bardzo szeroka. Kompetencje i zakres działania UTK w przedmiocie czasu pracy maszynistów zaprezentowała Edyta Wojda z Departamentu Nadzoru UTK. Uprawnienia i strategię działania PIP na rzecz zapobiegania i ograniczania zagrożeń w środowisku pracy, w oparciu o przeprowadzone kontrole przestrzegania przepisów bhp przy robotach torowych, przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik, a o trybie załatwiania spraw zgłaszanych przez UTK do PIP, związanych z naruszaniem przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, mówiła dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin.

Zagadnienia te były rozwijane przez kolejnych wykładowców, którzy szczegółowo charakteryzowali wyniki praktyk kontrolnych obu urzędów w obszarach zagrożonych wypadkowością w transporcie kolejowym. Omawiane były stosowane na PKP systemy bezpieczeństwa ruchu i plany ich rozwoju, a także stan bezpieczeństwa, wynikający z technicznej sprawności maszyn i pojazdów kolejowych oraz posiadania wymaganych uprawnień przez ich operatorów.

Podczas dwudniowego szkolenia przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego i Państwowej Inspekcji Pracy dużo uwagi poświęcili budowaniu reguł wzajemnej współpracy. O potrzebie stałej wymiany doświadczeń inspektorów obu stron oraz tworzenia obszarów wspólnych działań kontrolnych organów PIP i UTK mówił Marek Cieślikiewicz z Oddziału Terenowego UTK w Warszawie, podkreślając, że celem ich jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników prowadzących ruch kolejowy oraz realizujących prace modernizacyjne na liniach kolejowych.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 26 maja 2015 r.