Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.) – dalej r.w.k.s.s. określa m.in. zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a także tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw, stwierdzających ukończenie szkoleń oraz okres ważności zaświadczeń.
Zgodnie z § 4 ust. 1 r.w.k.s.s. szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej, obejmuje w szczególności:
1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem,
2) zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów,
3) wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
4) rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
5) określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
6) tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Zgodnie z § 5 r.w.k.s.s. szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zaświadczenia stwierdzające ukończenie szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej wydaje podmiot prowadzący szkolenie, tzn. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia. Zaświadczenia stwierdzające ukończenie szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej, zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia wystawienia. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej określa załącznik nr 3 do r.w.k.s.s.
Po upływie terminu ważności szkolenia, specjalista ochrony przeciwpożarowej nie ma możliwości odbycia szkolenia odnawiającego. Szkolenia takiego rodzaju szkolenia nie wskazano w r.w.k.s.s. Jedyną możliwością jest odbycie pełnego szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej.