14 spośród 24 osób, które wejdą w skład Rady piątej kadencji, to przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Przez najbliższe trzy lata w Radzie zasiądzie pięcioro przedstawicieli rządu: wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski, wiceszef MEN Tadeusz Sławecki oraz ekspertka resortu gospodarki Lucyna Bogusz, wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.
Do Rady trafią także przedstawiciele strony samorządowej: Marek Mazur ze Związku Województw RP, Piotr Choroś z Unii Metropolii Polskich, Piotr Drygała ze Związku Miast Polskich, Andrzej Nowicki ze Związku Powiatów Polskich oraz Anna Grygierek ze Związku Gmin Polskich RP.
Najliczniejszą grupą, która zasiądzie w Radzie, są przedstawiciele organizacji pozarządowych. Są to Ewa Mańkiewicz-Cudny (podmiot zgłaszający - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych), Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych), ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej), Małgorzata Sinica (Związek Harcerstwa Polskiego), Marek Borowski (Federacja Polskich Banków Żywności), Paweł Dębek (Instytut Edukacji Społecznej), Piotr Frączak (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), Teresa Tiszbierek (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RR), Witold Zakrzewski (Fundacja OPOR), Zdzisław Szkutnik (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych), Karolina Poczykowska (podmiot zgłaszający - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok), Dariusz Suszyński (Związek Młodzieży Wiejskiej), Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych), Dorota Piechowicz-Witoń (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).
Wręczenie nominacji na członków Rady odbędzie się podczas inaugurującego posiedzenia, które odbędzie się 21 października w Warszawie.
Podstawą prawną do utworzenia Rady była uchwalona w 2003 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada pełni funkcję nadzorczo-doradczą wobec organizacji pożytku publicznego.
Ustawa o działalności pożytku publicznego tworzy ramy dla działalności wolontariatu - określa m.in, jakie są zobowiązania wobec wolontariuszy oraz tworzy szereg uprawnień podatkowych dla organizacji pozarządowych. Obejmuje m.in. działalność charytatywną, ochronę zdrowia, promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową, wspomaganie przedsiębiorczości, naukę, edukację, oświatę, wychowanie, ekologię, porządek i bezpieczeństwo publiczne, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych oraz integrację europejską.

W Polsce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt tysięcy pozarządowych organizacji skupiających wolontariuszy.
(PAP)