Pracodawca może zwrócić się do pracownika z prośbą o podanie informacji o zarobkach małżonka. Takie dane są czasami potrzebne jeśli pracodawca chce przyznać określone świadczenie czy pomoc materialną ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. To ile wyniesie przyznane świadczenie zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego pracownika. Do obowiązków pracodawcy należy utworzenie regulaminu funduszu oraz określenie wszystkich uprawnionych, którym przysługuje pomoc, a także wysokość i zasady jej wypłacania.  Na jakich zasadach i komu będą przysługiwały świadczenia z funduszu pracodawca powinien ustalić z organizacją zawodową, a jeżeli taka nie istnieje z pracownikiem uprawnionym do reprezentowania interesów załogi. Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dają pracodawcy możliwość określenia w regulaminie średniej wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny pracownika, od których zależy wysokość przyznanej pomocy. W związku z tym pracodawca może zapytać ile zarabia małżonek i ile osób ma na utrzymaniu. Co prawda pracownik nie ma obowiązku podania informacji o zarobkach małżonka, ale jeśli chce otrzymać pomoc wówczas musi spełnić określone kryteria w tym podać informacje o sytuacji rodzinnej czy finansowej. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zachowania w tajemnicy informacji otrzymanych od pracownika i wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Źródło: Rzeczpospolita, Iwona Jackowska, 3 września 2010 r.