Badanie zarazem potwierdziło, jak i podważyło pewne stereotypy o pracownikach pokolenia Millennium, którzy już w tej chwili stanowią około dwie trzecie zatrudnionych przez PwC na całym świecie. Mimo że młodsi pracownicy są bardziej obeznani z nowoczesnymi technologiami, żyją globalnie i chętnie dzielą się informacjami, badanie pokazuje, że nie czują się bardziej uprzywilejowani ani mniej oddani pracy niż ich starsi koledzy, i są zdecydowani równie ciężko pracować. Ponadto badanie PwC dowiodło, że aktualne nastroje osób należących do pokolenia Millennium podzielają także starsi pracownicy.
Zestawiając wyniki globalnego badania z polską praktyką wydaje się, że polscy Millenials nie różnią się istotnie od koleżanek i kolegów z innych części świata. Oznacza to, że i wyzwania, przed jakimi stają zarządzający kadrami w naszym kraju nie będą odbiegały od tych, z którymi borykają się firmy poza Polską – stwierdza Artur Kaźmierczak, dyrektor w zespole HR Consulting w PwC.
„NextGen: A global generational study”, badanie PwC przeprowadzone we współpracy z University of Southern California oraz London Business School, stanowi ważny wkład w analizę pokolenia Millennium, tzw. „generacji Y”. Badanie opierało się na odpowiedziach 44 tys. pracowników firm doradczych wchodzących w skład sieci PwC, przy czym niemal jedna czwarta odpowiedzi pochodziła właśnie od pracowników pokolenia Millennium. Przeprowadzenie badania, jego podsumowanie oraz analiza zajęły ponad dwa lata.
Celem badania było zmierzenie czynników towarzyszących zjawiskom takim jak niska rotacja personelu, lojalność pracowników i satysfakcja z wykonywanej pracy. Zawierało ono porównanie odpowiedzi pracowników generacji Y z tymi udzielonymi przez starszych pracowników, którzy znajdują się na podobnym etapie rozwoju kariery zawodowej, w celu dokonania oceny różnic pokoleniowych między tymi dwoma grupami zatrudnionych.
Zasięg i zakres tego badania jest bezprecedensowy. Uchwyciło ono szeroką gamę zjawisk dających wgląd w motywację, priorytety i preferencje zawodowe najmłodszego pokolenia pracowników, ale także ich starszych kolegów – mówi Katarzyna Sowińska, menedżer w zespole HR Consulting w PwC. „Pokolenie Millennium już jest motorem zmian w stosowanych od lat praktykach zarządzania. Pracodawcy, którzy chcą zatrudniać osoby z pokolenia Millennium i podtrzymywać ich zaangażowanie i zadowolenie, będą musieli dostosować się do ich potrzeb.”
Najważniejsze wnioski wynikające z badania PwC NextGen to m. in.:
  • Pokolenie Millennium chce większej elastyczności ... podobnie jak wszyscy inni.
Pracownicy zarówno z pokolenia Millennium, jak i spoza niego w podobnym stopniu chcą możliwości zmiany godzin pracy w celu pogodzenia ich z prywatnymi sprawami. Są także zainteresowani pracą poza biurem, którą mogą wykonywać przy wykorzystaniu nowych technologii. Ponadto pracownicy wszystkich generacji deklarują, że chętnie zrezygnują z części płacy i dynamicznego systemu awansowania w zamian za skrócenie czasu pracy.
Gdyby mieli taką możliwość, 64% pracowników z pokolenia Millennium ( i 66% tych starszych) chciałoby czasami pracować z domu, a 66% pracowników generacji Y ( i 64% spoza niej) okazjonalnie skorzystałoby z szansy zmiany godzin pracy.
15% wszystkich pracujących mężczyzn i 21% pracujących kobiet deklaruje, że byliby skłonni zrezygnować z części swojej pensji i spowolnić swoją ścieżkę awansu w zamian za mniejszą liczbę godzin pracy.
  • Pracownicy pokolenia Millennium za jedną z ważniejszych kwestii uważają zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.
W przeciwieństwie do starszych generacji, które największy nacisk kładły na rozwój kariery i decydowały się na tryb pracy często znacznie przekraczający 40 godzin w tygodniu, mając nadzieję awansowania na lepiej płatne stanowiska, pokolenie Millennium nie jest przekonane, że tak wcześnie poczynione poświęcenia w imię kariery są warte potencjalnej nagrody. Dla ludzi tej generacji ważniejsza jest równowaga między życiem prywatnym i zawodowym.
Dodatkowe wnioski z badania:
71% pracowników z pokolenia Millennium (i 63% pracowników innych generacji) twierdzi, że ich praca w znacznym stopniu wpływa na ich życie osobiste.
Myślący globalnie. Ponad jedna trzecia (37%) pracowników generacji Y chciałoby skorzystać
z możliwości wzięcia udziału w projekcie o światowym zasięgu (opinię tę podziela 28% pracowników spoza tej generacji).
Otwarci. Prawie połowa (43%) pracowników pokolenia Millennium przyznaje, że otwarcie rozmawia ze współpracownikami o swojej pensji (postępuje tak zaledwie 24% pracowników z innych pokoleń).
Nieuprzywilejowani. Pracownicy Millenium deklarują, że nie wymagają specjalnego traktowania i są równie zaangażowani jak pracownicy spoza ich pokolenia.
Badanie PwC NextGen wykazało także szereg podobieństw i różnic między pracownikami z pokolenia Millennium na całym świecie. Przykładowo, pracownicy z tego pokolenia w każdym z podmiotów PwC biorących udział w badaniu, chcą lepiej zrównoważyć swoje życie zawodowe i prywatne, jednak kwestia ta wydaje się mieć mniejsze znaczenie dla pracowników we wschodnich regionach (w państwach Oceanii) niż w innych częściach świata.
Nasze badanie pokazało, że podstawowe wartości pokolenia Millenium i starszych pracowników są zbliżone, natomiast oczekiwania dotyczące sposobu pracy i priorytetów w życiu znacząco się różnią – powiedział Tomasz Miłosz, dyrektor HR w PwC. - Przekonujący charakter tego badania inspiruje PwC, aby wyznaczać standardy na rynku. Na podstawie wyników tych badań projektujemy i wdrażamy zmiany w sposobie zarządzania i uelastyczniania podejścia do codziennego wykonywania obowiązków oraz długofalowego rozwoju zawodowego. Do 2016 roku niemal 80 % naszych kadr będą stanowili pracownicy pokolenia Millennium. Za nasz cel uważamy stworzenie wszystkim pracownikom, w tym także pokoleniu Y, najlepszych warunków pracy w celu maksymalizacji ich rozwoju osobistego i satysfakcji z wykonywanej pracy połączonego z osiąganymi wynikami biznesowymi firmy”– dodał.
 
Źródło: www.pwc.pl, stan z dnia 30 kwietnia 2013 r.