Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2009 roku (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła 11,0% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,2 punktu procentowego.
We wrześniu 2008 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 8,9%.
Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 do 0,1 punktu) odnotowano w 13-tu województwach, najsilniejszy w województwie zachodniopomorskim (0,5 punktu).

Spadek wskaźnika natężenia bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego) miał miejsce w dwóch województwach: lubelskim i opolskim. Jedynie w województwie lubuskim stopa bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległa zmianie.
Liczba bezrobotnych w końcu września 2009 roku wyniosła 1714,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień – sierpień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 27,8 tys. osób (o 2,0%).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 13-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie pomorskim o 4,2% (o 3,5 tys. osób), zachodniopomorskim o 3,9% (o 3,4 tys. osób), wielkopolskim o 2,9% (o 3,4 tys. osób).
W dwóch województwach (lubelskim i opolskim) odnotowano względny spadek liczby bezrobotnych, odpowiednio o 0,6% (o 0,6 tys. osób w województwie lubelskim) i o 0,1% (o 38 osób w województwie opolskim).
Ponadto w województwie lubuskim liczba bezrobotnych zmniejszyła się zaledwie o 5 osób, przy czym w wartościach względnych poziom bezrobocia nie zmienił się.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w miesiącu wrześniu br. prawdopodobnie spowodowany był:
- rejestracją osób powracających do bezrobocia, po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce).
- rejestracją tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Jednak z sondażu przeprowadzonego we wszystkich województwach wynika, że tylko w nielicznych z nich obserwuje się znacznie silniejszą niż rok temu rejestrację absolwentów m.in. szkół wyższych. Wymienić tu należy:
- województwo pomorskie, gdzie w 3 największych powiatach (Gdynia z m. Sopot, Gdańsk i Słupsk) liczba rejestrujących się osób, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia we wrześniu 2009 roku w stosunku do września 2008 roku wzrosła o 100% (o 218 osób), z czego ponad połowa (132 osoby) zarejestrowała się na terenie Gdańska;
- województwo wielkopolskie, na terenie którego we wrześniu 2009 roku zarejestrowało się 1009 osób, tj. o ponad 1/3 więcej niż rok temu.
Wzmożona rejestracja absolwentów szkół, w tym również szkół wyższych, we wrześniu w stosunku do sierpnia jest jedną z cech charakterystycznych polskiego rynku pracy. We wrześniu 2008 roku w urzędach pracy zarejestrowało się prawie 40 tys. absolwentów, tj. niemal 64% więcej niż w sierpniu 2008 roku. Spowodowało to wzrost liczby bezrobotnych absolwentów w końcu września 2008 roku w porównaniu do wcześniejszego miesiąca o 20,7%, przy spadku ogólnej liczby bezrobotnych o 2,0%.

Można zatem przypuszczać, że również w roku bieżącym sytuacja powtórzy się. Niemniej jednak należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku osób z wykształceniem wyższym, nawet jeżeli zarejestrują się w urzędzie pracy, ich czas pozostawania w rejestrach jest najkrótszy.
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2009 roku wyniosła 87,1 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 8,2 tys. (o 10,4%).
Dla porównania we wrześniu 2008 rokudo urzędów pracy zgłoszono 105,3 tys. ofert, tj. o 6,5 tys. więcej niż w sierpniu 2008 roku (o 6,6%).
Względny (procentowy) wzrost liczby ofert pracy we wrześniu 2009 roku w porównaniu do sierpnia 2009 roku odnotowano w 13-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie opolskim (o 37,8%, tj. o 1,0 tys. ofert), podlaskim (o 32,9%, tj. o 0,7 tys. ofert) i podkarpackim (o 31,4%, tj. o 1,2 tys. ofert).
Spadek liczby ofert pracy miał miejsce w województwach: wielkopolskim (o 5,9%, o 0,4 tys. ofert), śląskim (o 3,1%, o 0,3 tys. ofert) i lubuskim (znikomy, bo o 0,3%, o 11 ofert).