Jak zapowiada zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Krzysztof Szczypiór, preferowane mają być przedsięwzięcia dotyczące mieszkańców regionu, którzy mają największe trudności w znalezieniu pracy - osób w wieku powyżej 50 lat, niepełnosprawnych a także młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Biuro podzieli m.in. 30 mln zł na poprawę jakości kształcenia. Część tych pieniędzy szkoły mogą przeznaczyć na unowocześnienie bazy dydaktycznej. Ponadto prawie sześć mln zł będzie można wydatkować na przedsięwzięcia związane ze współpracą międzynarodową; w ramach tego typu projektów szkoły zawodowe i technika będą mogły m.in. wysyłać uczniów na praktyki zagraniczne.

 

Szanse na zdobycie unijnych funduszy będą mieć też organizacje i stowarzyszenia działające w małych miastach i na terenach wiejskich. Do wzięcia będą tzw. małe granty, czyli kwoty do 50 tys. zł, za które można zrealizować projekty trwające maksimum rok. Można będzie wydatkować te środki na rozwój edukacji i podnoszenie aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi i małych miast oraz na integrowanie społeczności lokalnych.

 

W III kwartale ma być konkurs na projekty, które powinny się przyczynić do rozwoju firm, spółdzielni i spółek uznawanych za podmioty ekonomii społecznej. Celem przedsiębiorstw działających w oparciu o zasady ekonomii społecznej jest - oprócz zysku finansowego - zysk społeczny; może to być np. oferta pracy dla osób, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia w firmach działających na zasadach wyłącznie komercyjnych.

 

Według Szczypióra, w ramach projektów wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, fundusze unijne będzie można przeznaczyć m.in. na doradztwo - prawne, marketingowe, księgowe - związane z tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych. Będą też możliwości udzielania dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych (do 20 tys. zł na jednego członka spółdzielni), przy czym ta nowa spółdzielnia będzie mogła liczyć od 5 do 50 osób.

 

Już w tym kwartale, wraz z zaplanowanymi przez Biuro konkursami na projekty edukacyjne i społeczne Wojewódzki Urząd Pracy ogłosi nabór wniosków w 10 innych konkursach. Pomysły mają dotyczyć z jednej strony wsparcia szkoleniowego dla bezrobotnych, a z drugiej strony objąć różnego rodzaju działania doskonalące kwalifikacje osób pracujących. Urząd ma również ogłosić konkurs na projekty wsparcia osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Świętokrzyskie ma możliwość wykorzystania w latach 2007-2013 na przedsięwzięcia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki 317,5 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł. Na jednego mieszkańca województwa przypada statystycznie 250 euro.

 

mch/ abe/