Obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadziła kryteria dochodowe przy nabyciu uprawnień do świadczenia wychowawczego przysługującego na pierwsze dziecko. Próg dochodowy został ustalony w wysokości 800 zł dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę oraz 1.200 zł dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W praktyce ścisłe określenie progów dochodowych, będzie oznaczała dla wielu rodzin brak możliwości otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko, ze względu na przekroczenie progu dochodowego – czytamy w uzasadnieniu poselskiej propozycji. Wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę” pozwoli na to, aby rodzina otrzymująca świadczenie wychowawcze, pomimo przekroczenia kwoty dochodu nie utraciła prawa do tego świadczenia. Przyznawanie świadczenia w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczenia a wysokością dochodu otrzymywanego ponad kryterium dochodowe ma być możliwe od początku 2017 r. Posłowie proponują wprowadzenie kwoty granicznej, 20 zł, poniżej, której świadczenie nie będzie wypłacane.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wpłynął do Sejmu 1 kwietnia 2016 r.