1. Wymagania prawne
1.1. Wymagania Kodeksu pracy

Zgodnie z art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem:
- niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz
- informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
Odrębne przepisy to m.in. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) – dalej r.ś.o.i. Zgodnie z r.ś.o.i. środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 k.p.).
Przepis nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z:
- bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo
- prace powodujące intensywne brudzenie lub
- skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub
- promieniotwórczymi albo materiałami
- biologicznie zakaźnymi.

Pracodawca ustala:
- rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz
- ustala przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.
Przepis art. 2379 § 1 k.p. wskazuje obowiązek pracodawca nie dopuszczenia pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.