Spotkanie przed wizytą ekspertów SLIC

Pod przewodnictwem zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca 4 i 5 czerwca br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami okręgowych inspektoratów pracy poświęcone organizacji w Polsce wizyty oceniającej zespołu ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Omawiano założenia do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wymogi określone w europejskim podręczniku do oceny SLIC.

Celem tygodniowej wizyty, zaplanowanej na przełomie września i października br., będzie dokonanie oceny możliwości wdrażania i egzekwowania dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez system inspekcji pracy w Polsce. Ocena prowadzona będzie w oparciu o „Wspólne zasady dla inspekcji pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w miejscu pracy”. Zespół oceniający stworzą przedstawiciele 9 państw członkowskich SLIC: Wielkiej Brytanii, Cypru, Danii, Finlandii, Holandii, Malty, Niemiec, Portugalii i Słowacji, którzy dobrowolnie zgłosili chęć zaangażowania się w to przedsięwzięcie.

Program wizyty obejmie spotkania z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicielami instytucji, z którymi urząd na bieżąco współpracuje oraz odrębne spotkania z przedstawicielami partnerów społecznych, zarówno po stronie pracodawców jak i związków zawodowych. Dwuosobowe podzespoły eksperckie równolegle spędzą 3 dni na terenie okręgowych inspektoratów pracy w: Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu, gdzie będą mieli możliwość obserwacji działań inspektorów pracy podczas różnego rodzaju czynności kontrolnych. W scenariuszu pobytu ekspertów w jednostkach terenowych uwzględniono wizyty łącznie w 14 zakładach pracy różnych branż.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 14 czerwca 2013 r.