Kwestionowane przepisy zawieszają w 2012 r. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianą w ustawie o emeryturach i rentach z FUS i zastępują ją waloryzacją kwotową polegającą na podniesieniu każdego świadczenia o jednakową dla świadczeniobiorcy kwotę 71 złotych, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. W efekcie wszystkie świadczenia wypłacane w kwocie poniżej  1 480  zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obowiązujących zasad. Natomiast świadczenia w kwocie powyżej 1 480 zł będą po 1 marca 2012 r. niższe, niż gdyby przeprowadzono waloryzację zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Zastąpienie w 2012 r. waloryzacji procentowej waloryzacją kwotową budzi zdaniem wnioskodawców zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości. Waloryzacja kwotowa zapewnia bowiem zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych tylko części świadczeniobiorców tj. osób pobierających emerytury bądź renty w wysokości niższej niż 1 480 złotych, natomiast nie nastąpi w przypadku świadczeniobiorców pobierających wyższe od tej kwoty świadczenia. Skutki wprowadzenia waloryzacji kwotowej trwać będą nie tylko w 2012 r., ale pośrednio również w latach kolejnych. Wysokość świadczeń zwaloryzowanych w oparciu o metodę kwotową będzie podstawą kolejnych waloryzacji, a zatem dla części świadczeniobiorców niższa podwyżka świadczenia w 2012 r. spowoduje, że wszystkie kolejne wypłacane tej grupie świadczenia będą niższe.
W opinii wnioskodawców zostanie naruszona także zasada ochrony praw nabytych. Nastąpi bowiem zapewnienie osobom otrzymującym najniższe świadczenia wzrostu tych świadczeń kosztem realnej wartości świadczeń przysługujących innym uprawnionym.

Dodatkowo wątpliwości wnioskodawców co do zgodności z nakazem przestrzegania przez ustawodawcę zasady określoności prawa budzi art. 5 ust. 1 kwestionowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem waloryzacji, o której mowa w art. 4, podlegają enumeratywnie wyliczone świadczenia. Redakcja przepisu sprawia, iż nie wiadomo w oparciu o który ze sposobów waloryzacji mają być podnoszone świadczenia.