Rozwiązanie stosunku pracy jest czynnością prawną i polega na przedstawieniu pracownikowi decyzji o rozwiązaniu umowy przez pracodawcę (oświadczenia woli). Oczywiście w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu pracy właściwych dla tej czynności (w przypadku odwołania chodzi o oświadczenie woli złożone na podstawie art. 70 KC). Dlatego też oświadczenie woli pracodawcy nie może być zastąpione przez wydanie świadectwa pracy, gdyż nie jest jednoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem umowy o pracę.  Wynika to również z tego, że świadectwo pracy zawiera oświadczenie wiedzy, a nie oświadczenie woli.

Polecamy: Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację dotyczącą przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę następuje dopiero w momencie wyrażenia oświadczenia woli o odpowiedniej treści, co z kolei rodzi konieczność wystawienia świadectwa pracy. Dokument ten stanowi potwierdzenie rozwiązania stosunku pracy, a nie jest jego podstawą.

Na podstawie wyroku SN - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 maja 2012 r., sygn. akt II PK 238/1

Autor: Hanna Prusik, aplikant radcowski w Impel Business Solutions