Pozwany szpital Miejski im. Rydygiera w Łodzi borykał się z problemami finansowymi. Zamiast zwalniać pracowników zaproponowano im dobrowolne obniżenie wynagrodzenia o 15 procent na rok. Około 20 proc. pracowników wyraziło na to zgodę, podpisując stosowne porozumienia. Wszyscy pozostali - w tym powodowie - otrzymali wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Jako przyczynę szpital podał konieczność restrukturyzacji kosztów osobowych.

Oddalenie pozwu pracowników

Sąd I instancji oddalił pozew Małgorzaty C. i innych pracowników szpitala o uznanie za bezskuteczne wypowiedzeń. Zdaniem tego sądu nie ma równości między wypowiedzeniem umowy o pracę a wypowiedzeniem zmieniającym. Celem tego ostatniego wypowiedzenia nie jest rozwiązanie stosunku pracy, a więc nie można stosować w tym wypadku procedury jak przy zwolnieniach grupowych.

Powodowie złożyli apelację. Sąd Okręgowy w Łodzi powziął wątpliwość i przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie: czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, mający zamiar wypowiedzenia warunków umowy pracownikom, ma obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi?

Zagadnienie to wynikło z dwóch różnych interpretacji przepisów, które stosował do tej pory Sąd Najwyższy. I tak np. w wyroku z 30 września 2011 r. ( II PK 14/11) przyjął, że procedura konsultacji ze związkami zawodowymi nie ma miejsca, gdy pracodawca nie chce rozwiązać stosunku pracy, tylko zmienić warunki wynagradzania lub pracy. Ale inaczej SN wypowiedział się 17 maja 2007 r. ( III BP 5/07) - gdy pracodawca chce obejść ustawę o zwolnieniach grupowych - trzeba stosować procedurę konsultacyjną.

Skład 7 sędziów odpowie

Sąd Najwyższy postanowił przekazać przedstawione zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi - siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Argumentem sądu była istotna waga problemu, a także niejasność dyrektywy Rady 98/59/WE z 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych. Mowa w niej, iż dla obliczenia liczby zwolnień grupowych - należy brać pod uwagę inne formy wygaśnięcia umowy o pracę, które następują z inicjatywy ustawodawcy, pod warunkiem, że takich zwolnień jest co najmniej pięć. Dyrektywa posługuje się przy tym pojęciem zamiaru dokonania zwolnień grupowych.

Postanowienie z 11 lutego 2015 r., sygn. akt I PZP 7/14