Zgodnie z r.p.w.s.p. niezwłocznie po wypadku poszkodowany powinien być poddany badaniu trzeźwości lub badaniu na wykrycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, chyba że jego stan zdrowia albo okoliczności wypadku nie uzasadniają przeprowadzenia badania.
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji po otrzymaniu zawiadomienia lub w przypadku powzięcia w inny sposób informacji o wypadku, jest obowiązany niezwłocznie:
1) zabezpieczyć miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, jeżeli okoliczności to uzasadniają;
2) zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu lub osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo;
3) powołać (na piśmie) komisję powypadkową w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
4) komisji powypadkowej udostępnić informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz udzielić jej wszechstronnej pomocy.
O wypadkach ze skutkiem śmiertelnym lub o wypadkach zbiorowych (w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby) kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo komendant szkoły Policji powinni niezwłocznie zawiadomić pisemnie kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw bezpieczeństwa oraz higieny służby i pracy.
Członków komisji powypadkowej powołuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo komendant szkoły Policji. Komisji powypadkowej powinna składać się, z co najmniej z dwóch osób, przy czym przewodniczącym powinien być przedstawiciel służby właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy (bhsip) w jednostce organizacyjnej Policji, członkiem zaś przedstawiciel służby merytorycznie właściwy do oceny okoliczności i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję powypadkową. W sytuacji, gdy wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej Policji komisję powypadkową powołuje jego bezpośredni przełożony. Członkami komisji powypadkowej nie mogą być osoby będące świadkami wypadku oraz osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości.
W celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku komisja powypadkowa powinna w szczególności:
1) przeprowadzić oględziny miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn lub urządzeń oraz zbadać warunki pełnienia służby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek;
2) sporządzić szkice lub wykonać zdjęcia tego miejsca, jeżeli okoliczności to uzasadniają;
3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, świadków wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
4) zasięgnąć opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezbędnym do oceny okoliczności, przyczyn i skutków wypadku, jeżeli okoliczności to uzasadniają;
5) wystąpić o udostępnienie jej akt postępowania karnego i innych postępowań oraz innych dokumentów dotyczących wypadku i jego skutków;
6) wystąpić do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku;
7) zebrać inne dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami;
8) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku, a następnie określić wnioski i środki profilaktyczne.
Dokumenty postępowania wyjaśniającego komisja powypadkowa powinna gromadzić w aktach postępowania wyjaśniającego. Wzór dokumentu oględzin miejsca wypadku lub stanu technicznego maszyn lub urządzeń jest podany w załączniku nr 1 do r.p.w.s.p. Wzór dokumentu służącego do przyjęcia wyjaśnień od poszkodowanego podaje załącznik nr 2 do r.p.w.s.p., a wzór dokumentu służącego do spisania wyjaśnień świadków wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku - załącznik nr 3 do r.p.w.s.p.
Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół powypadkowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia jej o powołaniu. W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w powyższym terminie, przyczyny opóźnienia należy podać w protokole powypadkowym.
Protokół powypadkowy powinien być sporządzony w 5 egzemplarzach i podpisany zarówno przez przewodniczącego jak i członków komisji powypadkowej. Wzór protokołu powypadkowego podaje załącznik nr 4 do r.p.w.s.p.
W razie niezgodności stanowisk członków komisji powypadkowej co do okoliczności lub przyczyn wypadku, w protokole powypadkowym należy zamieścić stanowisko większości członków komisji (przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego). Członek komisji powypadkowej, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, ma prawo złożenia na piśmie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.