Czy dopuszczalne jest skrócenie 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Pracodawca nie ma możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracodawca chce aby umowa została rozwiązana szybciej niż z upływem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, może jedynie dążyć do zawarcia z pracownikiem w tym zakresie porozumienia.

Okresy wypowiedzenia przewidziane w przepisach kodeksu pracy, pełnią w prawie pracy funkcję ochronną i tym samym mają charakter okresów sztywnych. Przez wiele lat, zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, okresy te nie mogły być zmieniane w drodze postanowień łączącej strony umowy o pracę. Jednak w uchwale z dnia 9 listopada 1994 r. (I PZP 46/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 87) Sąd Najwyższy zmienił tę interpretację i przyjął, że ustalenie przez strony w umowie o pracę dłuższego okresu wypowiedzenia, jako korzystniejsze dla pracownika, jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 k.p. Nie ma natomiast możliwości przewidzenia w postanowieniach tej umowy krótszego okresu wypowiedzenia niż wynikający z obowiązujących przepisów.