Od 1 października 2013 r. szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim także wtedy, gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób będą finansowane z budżetu państwa.

Tak wynika z ogłoszonej 2 sierpnia br. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 879). Ustawa rozszerza prawa studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej - będą oni uprawnieni do identycznych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2013 r.