Przygotowaną w Senacie nowelizację ustawy o policji poparło 435 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił - zgłoszone przez PiS i SP - dwie poprawki i wniosek mniejszości. Zdaniem sejmowej komisji spraw wewnętrznych wykroczyły one poza tematykę senackiej nowelizacji.

Zmiana dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2010 roku. TK uznał wówczas za niezgodny z konstytucją zapis ustawy o policji ograniczający wysokość ekwiwalentu urlopowego dla zwalnianego ze służby funkcjonariusza. Przepisy zaskarżył do TK związek zawodowy NSZZ Policjantów.

Zapis o należnym ekwiwalencie dla policjanta "nie więcej jednak niż za ostatnie trzy lata kalendarzowe" TK uznał za "niezasadnie ograniczający prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy lub czas wolny od służby". Ekwiwalent w pełnym wymiarze gwarantowany jest bowiem w konstytucji w przepisie dotyczącym unormowań czasu pracy i płatnego urlopu.

Zgodnie ze zmianą policjant zwolniony ze służby będzie miał prawo m.in. do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby - bez ograniczenia tego prawa do trzech ostatnich lat kalendarzowych.

Z kolei policjant, zwolniony ze służby dyscyplinarnie czy też skazany na zakaz wykonywania zawodu, będzie miał prawo do 50 proc. odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop - również bez graniczenia tego prawa do trzech ostatnich lat kalendarzowych.

Nowelizacja zawiera analogiczne zapisy w zakresie prawa do ekwiwalentu dla innych służb mundurowych: Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej.