Dane pracownika tylko w sytuacji, kiedy jest to niezbędne

Ustawa przewiduje, że pracodawca może żądać podania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. - Jednocześnie norma prawna nie zwalnia pracodawców od konieczności oceny, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie określonej osoby - napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie z nowymi przepisami gromadzenie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika możliwe będzie na podstawie zgody. - W przypadku danych szczególnie chronionych, dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika - podkreślono.

 


Ustawa przesądza także, że do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie (nadane przez pracodawcę).

Według proponowanych przepisów z możliwości przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, na podstawie ich zgody, wyłączone zostaną informacje tj. dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. Oznacza to, iż tego rodzaju dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie w przypadku, kiedy przepis prawa będzie przewidywać obowiązek ich żądania przez pracodawcę lub obowiązek ich udostępnienia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika.

 


Dane biometryczne

Ustawa określa również przetwarzanie danych biometrycznych. Zaproponowano, aby mogły być one pobierane od pracownika i przetwarzane w sytuacjach, w których ich podanie będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

Monitoring

W ustawie zaproponowano wprowadzenie regulacji wyłączającej możliwość monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej.  - W opinii projektodawcy monitoring pomieszczeń związkowych rodzi duże prawdopodobieństwo naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych - czytamy w uzasadnieniu.

Warto przeczytać: Ustawa wprowadzająca RODO wreszcie uchwalona

W ustawie zostało doprecyzowane, że instalacja monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych wymaga dodatkowo uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej (a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy).