Przyjęte rozwiązania nazwano w skrócie „33 i 3”. Przewidują one, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy, to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Opisana zasada nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji, zatrudnienia w placówkach zagranicznych.

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące okresów wypowiedzeń, uzależniając je wyłącznie od czasu trwania umowy, a nie od jej rodzaju. Przewidziano, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie dotyczyło pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – pracowników zatrudnionych przez co najmniej 6 miesięcy, a 3 miesiące wypowiedzenia, zatrudnionych przez co najmniej 3 lata.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część.

W ustawie zmieniającej doprecyzowano także przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny będzie możliwe tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.

Nowelizacja ogranicza ponadto liczbę rodzajów umów o pracę. Znikną umowy na czas wykonania określonej pracy, zatem rodzaj umowy będzie można wybierać spośród umowy na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny.

Ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw posłowie przyjęli na 95. posiedzeniu, które zakończyło się 25 czerwca 2015 r. Teraz trafi ona do dalszych prac w Senacie.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2015 r.