W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy uszczegółowiono zapisy dotyczące dyskryminacji i molestowania seksualnego, określając precyzyjnie, kiedy dochodzi do dyskryminowania bądź molestowania pracownika. Nowym rozwiązaniem są regulacje prawne wprowadzające zakaz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który jest molestowany lub który przeciwstawia się tym praktykom. Osoby takie będą objęte ochroną. Podobną ochronę otrzymają również pracownicy przeciwstawiający się naruszeniom zasady równego traktowania w zatrudnieniu i pracownicy udzielający pomocy innym osobom, wobec których naruszane są te zasady.

W projekcie nowelizacji określono, że pracodawca będzie zobowiązany do zagwarantowania pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego podjęcia pracy na dotychczasowym, bądź równorzędnym stanowisku. Zagwarantowano również, że osoby te będą otrzymywać wynagrodzenie równorzędne do tego, jakie otrzymywałyby, gdyby z tego urlopu nie skorzystały.

Proponowane przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi równoważnego czasu wolnego w przypadku, gdy nie został mu zagwarantowany w danej dobie 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek. Okres rozliczeniowy czasu pracy będzie przedłużony powyżej sześciu miesięcy, jednak maksymalnie do 12 miesięcy. Takie rozwiązanie będzie możliwe po zawarciu przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, czy też na podstawie układu zbiorowego pracy. Dyżur pełniony w miejscu pracy, nawet jeśli podczas niego pracownik nie będzie wykonywać pracy, zostanie wliczony do czasu pracy. Zgodnie z tą propozycją, do czasu pracy będzie wliczany nie tylko czas wykonywania pracy, ale również sama gotowość do jej wykonania.

Projekt zakłada ponadto rozszerzenie odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zostanie on upoważniony między innymi do tego, aby wraz z pracownikami ustalić wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Ponadto będzie wyznaczać osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy, czy też za ewakuację pracowników. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie będą wpływać obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu.

Zaakceptowany przez rząd projekt zmian w Kodeksie pracy trafi teraz pod obrady Sejmu.