Jak poinformowano po posiedzeniu Rady Ministrów, przyjęto rozwiązania wdrażające dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa ma zwiększyć efektywność egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. W praktyce powinna wyeliminować obchodzenie obowiązujących przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług.

W projekcie ustawy określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju; kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników; współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników; transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Nowa regulacja określa warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracownik delegowany z Polski lub do Polski skorzysta z prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy, to będzie chroniony przed niekorzystnym traktowaniem z jego strony.

Przedstawiono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Taki pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Osoba taka w czasie delegowania ma przebywać w naszym kraju. Pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany także (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy. Będzie również zobowiązany do ich udostępniania na wniosek PIP.

Jednocześnie w ciągu 2 lat – po zakończeniu pracy w Polsce przez pracownika delegowanego – pracodawca ma dostarczyć PIP dokumenty związane z jego stosunkiem pracy, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku z Inspekcji.

Ponadto, pracodawca delegujący pracownika do Polski, będzie musiał złożyć PIP – najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi – oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika.

Projekt ustawy określa także zadania Państwowej Inspekcji Pracy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. Na stronie będzie opisana też procedura składania skarg i dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.

PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.

Państwową Inspekcję Pracy zobowiązano też do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie czy pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy. Powinno to przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników do Polski.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała 25 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wnioski organów państw członkowskich, dotyczące delegowania pracowników, chyba że strony uzgodnią krótszy termin. W przypadkach szczególnie pilnych PIP ma udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy to próśb o informacje zawarte w krajowych rejestrach).

Do projektu ustawy wprowadzono także przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej podmiotu powierzającego wykonanie prac w sektorze budowlanym.

W projekcie ustawy przedstawiono katalog naruszeń przepisów ustawy, za które przewidziano kary w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Nowa ustawa ma wejść w życie 18 czerwca 2016 r. Ma to związek z tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej tego dnia muszą przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wdrożenia zapisów dyrektywy 2014/67/UE.