Dotyczy to sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania policjant nie został skazany wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby, ale orzeczenie uniewinniające lub umarzające postępowanie zostało wydane dopiero po zwolnieniu policjanta ze służby, w takiej sytuacji brak jest podstaw do przyznania zawieszonej części uposażenia wraz z obligatoryjnymi podwyżkami.

Jak pisze Rzecznik w piśmie do Minister Spraw Wewnętrznych , RPO zapoznała się z korzystnym dla zwolnionych policjantów stanowiskiem Komendy Głównej Policji, z którego wynika, że nawet w przypadku, jeżeli uniewinnienie policjanta następuje po rozwiązaniu z nim stosunku służbowego, to należy uznać, iż przysługuje mu prawo do zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych.

Niemniej jednak odmienne stanowisko zajmują w swych orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny, uzależniając przyznanie zawieszonej części uposażenia od pozostawania policjanta w służbie, takie stanowisko zajmują również niektóre wojewódzkie sądy administracyjne. Taka też wykładnia, wynika, zdaniem RPO z obowiązujących policjantów w tej mierze przepisów.

RPO zwraca w swoim piśmie uwagę na fakt, iż poszczególne pragmatyki służbowe innych służb mundurowych regulują omawiane zagadnienie w sposób niejednolity. Różnicowanie zasad zwrotu części uposażenia funkcjonariuszy poszczególnych służb budzi zatem wątpliwości Rzecznika z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości.