Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: „Czy ustalając wysokość emerytury na podstawie art. 183 w związku z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturze i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych należy stosować przeliczniki za okresy pracy górniczej, o których mowa w art. 52 tej ustawy?

Po analizie orzecznictwa sądów okręgowych i apelacyjnych, dotyczącego problematyki ustalania wysokości emerytury mieszanej, RPO stwierdziła duże rozbieżności w orzecznictwie. 

Jak pisze Rzecznik we wniosku, w 14 wyrokach zaprezentowano pogląd, że obliczenie części emerytury na podstawie art. 53 w związku z art. 183 ustawy emerytalnej następuje z uwzględnieniem przeliczników za okresy pracy górniczej. W 12 wyrokach zaprezentowano stanowisko przeciwne temu poglądowi. Ostatecznie w 7 prawomocnych wyrokach zawarto pogląd, że obliczenie następuje z uwzględnieniem przeliczników, a pogląd przeciwny w 6 wyrokach prawomocnych.

Zdaniem Rzecznik należałoby uwzględniać przeliczniki za pracę górniczą przy ustalaniu emerytury mieszanej. Regulacja zawarta w art. 183 ustawy emerytalnej ma, jak podkreśla RPO, ma zapewnić łagodne przejście ze starego systemu do nowego systemu emerytalnego. "Emerytura mieszana łączy w odpowiedniej proporcji emeryturę ze starego i nowego systemu. Odesłanie w art. 183 ustawy emerytalnej do sposobu obliczania emerytury na podstawie art. 53 należy rozumieć jako odesłanie do „starego” sposobu obliczania emerytury, co oznacza także stosowanie przeliczników wynikających z art. 52 ustawy emerytalnej".