Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o podjęcie ogólnopolskiej kontroli doraźnej dotyczącej skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Niska skuteczność odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego była jednym z tematów pierwszego spotkania Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów, które odbyło się w dniu 9 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zespół powstał w wyniku wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, a jego zadaniem jest przygotowanie zmian systemowych mających poprawić sytuację dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych.

Tematyka wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego była już wcześniej przedmiotem kontroli NIK, jednak dotyczyły one tylko wybranych województw. Przeprowadzenie kontroli ogólnopolskiej przez Najwyższą Izbę Kontroli przyczyniłoby się do usprawnienia działań organów administracji i wypracowania skuteczniejszych metod dochodzenia spłaty zobowiązań przez dłużników alimentacyjnych - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 15 marca 2016 r.