Jak wynika z Raportu OECD Ageing and Employment Policies: Poland 2015 że wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 55-59 lat wzrósł z 36 proc. w 2003 roku do 55 proc. w roku 2013. Niemniej jednak, jest on wciąż znacznie niższy od średniej OECD z 2013 roku równej 67 proc. 

Zatrudnialność osób dojrzałych w Polsce pozostaje na niskim poziomie w porównaniu do osób młodszych, podobnie jak w innych krajach OECD. Odzwierciedla to niechęć pracodawców do zatrudniania osób dojrzałych oraz mniejszą mobilność na rynku pracy w przypadku starszych pracowników.
 
Skala bezrobocia osób 50+ w świetle danych OECD
 
Takie podejście ma swoje odbicie w skali bezrobocia osób między 55 a 64 rokiem życia. W 2013 roku, wynosiła 8 proc. i była zbliżona do średniej unijnej  ale wyższa od średniej OECD równej 6 proc. natomiast skala długoterminowego bezrobocia (trwającego 12 miesięcy lub dłużej) w Polsce dla tej samej grupy wiekowej wynosiła 46 proc. - nieco mniej od średnich OECD i krajów europejskich wynoszących odpowiednio 47 proc. i 57 proc. Wielkość bezrobocia długoterminowego jest widoczna zwłaszcza w stosunku bezrobotnych Polaków w wieku 25-54 lata, dla których skala ta wynosiła 39 proc. 
 
Polacy wcześnie wycofują się z rynku pracy
 
Pomimo starzenia się społeczeństwa, wciąż jedną z cech charakterystycznych polskiego rynku pracy jest wczesny wiek wycofywania się z niego pracowników. Działania wdrażane w ramach realizowanej obecnie polityki mają na celu wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 50+, m.in. w ostatnich latach zniesiono możliwości  przejścia na wcześniejszą emeryturę, wdrożono także reformy ograniczające napływ osób, które mogłyby być objęte systemem świadczeń rentowych. Dodatkowo, ustawowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn będzie stopniowo podwyższany i zrównywany do 67 lat - do 2020 roku dla mężczyzn oraz do 2040 roku dla kobiet. 
 
Pomoc w aktywizacji – Activ 50+
 
Jednym z pomocnych narzędzi, które mogą wzmocnić rynek pracy 50+, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, może okazać się pakiet rozwiązań wspierających ACTIV 50+, stworzony w partnerstwie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z Akademią Leona Koźmińskiego i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W skład pakietu ACTIV 50+ wchodzą Test kompetencji 50+, Nawigator przedsiębiorczości oraz Poradnik polityki zarządzania wiekiem. Szczególnie 2 pierwsze rozwiązania: Test oraz Nawigator, kierowane są do samych pracowników. Poradnik polityki zarządzania wiekiem wspomoże szczególnie pracodawców. 
 
Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współautor poradnika zarządzania wiekiem, stworzonego w ramach projektu ACTIV 50+, wskazuje pracodawcom zalety zatrudniania dojrzałych pracowników -  Podstawowy atut starszego pracownika to wiedza pragmatyczna, której nie da się zdobyć w najlepszych nawet szkołach. W niektórych zawodach osiągnięcie pełni sprawności zawodowej, swoistego mistrzostwa, wymaga kilku, a nawet kilkunastu lat praktyki. Ta bezcenna, zdobywana latami wiedza nie tylko służy firmie, ale może być przekazywana młodszym pracownikomDoświadczenie pokazuje również, że pracownik 50+ to pracownik z reguły lojalny, ceniący sobie stabilność zatrudnienia, posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, potrafiący zarządzać ryzykiem, często mający unikalne, doskonalone przez lata umiejętności – mówi Schimanek. Cała sztuka polega na tym, jak te atuty wykorzystać z pożytkiem dla firmy i całego zespołu pracowniczego. Podpowiedzią jest opracowany przez nas poradnik zarządzania wiekiem skierowany przede wszystkim do małych i średnich firm, ale przydatny dla każdego pracodawcy.
 
Dzięki testowi kompetencji pracodawca będzie mógł zdiagnozować pracownika lub pracownik sam siebie. Jeśli test potwierdzi predyspozycje przedsiębiorcze, to dzięki kolejnemu narzędziu – nawigatorowi przedsiębiorczości, będzie można zweryfikować swój pomysł na biznes.
 
Inicjatywa mazowieckich instytucji wpisuje się w rekomendacje raportu OECD dla Polski, do których należy m. in. wspieranie pracodawców w zarządzaniu wiekiem pracowników, wspieranie kobiet w wydłużeniu ich okresu aktywności zawodowej, a także ukierunkowywanie szkoleń przeznaczonych dla dorosłych oraz starszych pracowników praktycznie na zdobycie i utrzymanie pracy.
 
Więcej informacji o programie ACTIV 50+ znajduje się na stronie www.actv50plus.pl