Chodzi o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 52). Dotyczy ono zadań tej służby wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego pracowników lub funkcjonariuszy, w podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych.

Do zadań tych zaliczono m.in.: 1) analizę warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych specyficznych dla warunków służby funkcjonariusza oraz pracy pracownika; 2) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym; 3) współdziałanie z dowódcami jednostek w zapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrowie funkcjonariuszy związany w szczególności z wykonywaniem prac podwodnych w zakresie ratowniczym oraz bojowym; 4) eliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem, w szczególności w warunkach ćwiczeń poligonowych, podczas misji pokojowych oraz zdarzeń kryzysowych; 5) kwalifikowanie funkcjonariuszy oraz pracowników na turnusy antystresowe i profilaktyczno-rehabilitacyjne.