Odpowiedź: dopuszczalne jest stosowanie systemu równoważnego czasu pracy tylko do jednej grupy pracowników.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 135 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. A zatem warunkiem dopuszczalności stosowania równoważnego systemu czasu pracy jest wymagający tego rodzaj pracy lub jej organizacja. O tym, czy w konkretnej sytuacji rodzaj pracy lub jej organizacja uzasadniają wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy, decydują strony układu zbiorowego pracy lub pracodawca i zakładowa organizacja związkowa albo sam pracodawca, jako podmiot uprawniony do wydania regulaminu pracy bądź wydający ogłoszenie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na V Konwent Prawa Pracy, 2 października 2014 r. w Warszawie!

Przepisy prawa pracy nie zakazują stosowania w jednym zakładzie pracy kilku systemów czasu pracy (niedopuszczalne jest jedynie łączenie systemów czasu pracy względem jednego pracownika). Jeżeli zatem jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją pracodawca może część pracowników zatrudnić w ramach równoważnego systemu czasu pracy, a pozostałym pracownikom polecać pracę np. w ramach podstawowego systemu czasu pracy.
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych